سرور مجازی vps ایران

irLinuxVPS 1

۵۰ گیگابایت فضای SSD
۱ هسته
۱ گیگابایت حافظه RAM
موقعیت ایران
۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian
۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)

irLinuxVPS 2

۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲ گیگابایت حافظه RAM
موقعیت ایران
۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian
۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)

irLinuxVPS 3

۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته
۳ گیگابایت حافظه RAM
موقعیت ایران
۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian
۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)

irLinuxVPS 4

هزار تومان
۴۲۰
/ ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته
۴ گیگابایت حافظه RAM
موقعیت ایران
۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian
۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)

irLinuxVPS 5

۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۴ هسته
۶ گیگابایت حافظه RAM
موقعیت ایران
۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian
ترافیک نامحدود
۶۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)

irLinuxVPS 6

۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا 6 هسته
۸ گیگابایت حافظه RAM
موقعیت ایران
۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian
۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه (قابل ارتقا)

irLinuxVPS 7

۵۰ گیگابایت فضای SSD
1 هسته
2 گیگابایت حافظه RAM
موقعیت ایران
۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian

irLinuxVPS 8

۵۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته
۳ گیگابایت حافظه RAM
موقعیت ایران
۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
IP اختصاصی
کرنل اختصاصی
VNC / Reboot Port / Rebuild
DNS اختصاصی
cPanel | DirectAdmin
CentOS | Ubuntu | Debian
ترافیک نامحدود